قارچ کش بردوفیکس باغبان تاک

بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار،هسته دار،نیمه گرمسیری خزان دار،خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی، زینتی وغیرمثمرتوصیه می شود.
12,000

بردوفیکس یکی از مهمترین قارچکش های حفاظتی وباکتری کش ها می باشدکه دارای طیف اثر وسیعی بوده وبرای مبارزه با انواع بیماری های گیاهی به ثبت رسیده است.

میزان مصرف:

نـــام بیماری میزان مصرف زمان مصرف
شانکر درختان میوه سردسیری 0.5 تا 1 درصد با نظر کارشناس
غربالی شدن برگ درختان میوه 0.5 تا 1درصد

باتوجه به مراحل رویشی گیاه:

پس ازبرگ ریزان:1%

قبا از تورم جوانه:0.8%

پس از تشکیل میوه:0.5%

پیچیدگی برگ هلو 0.5تا 1 درصد

دوره کارنس:

یک هفته

قارچ کش و باکتری کش مسی با اثر حفاظتی-تماسی
ضد سرما جلوگیری از سرمازدگی
موارد مصرف آتشک-لکه سیاه-شانکر-گموز-پوسیدگی طوقه و ریشه
دز مصرفی 5تا10لیتر در هزار لیتر
نظرات (1)
    ارسال نظر
    Loading...