کود مایع 8-12-7 گرین گلد مخصوص گلدهی

کود عمومی برای گلدهی گیاهان
15,000تومان

کود گرین گلد عمومی مختص رشد رویشی:

این کود به منظور افزایش گلدهی گیاه تهیه شده و برای کلیه گیاهان آپارتمانی قابل استفاده است.

دستوالعمل مصرف:

عنوان محلول پاشی همراه با آب آبیاری
گیاهان زینتی 1000*3 هر 10 روز یکبار 1000*5 هر 20 روز یکبار
گیاهان زینتی آپارتمانی 1000*2 هر 10 روز یکبار 1000*3 هر 10 روز یکبار
درختچه های زینتی 1000*5 هر 202 روز یکبار 1000*5 هر 25 روز یکبار
کاکتوس و گیاهان گوشتی 1000*1 هر 20 روز یکبار 1000*1 هر 30 روز یکبار
گیاهان یکساله و دو ساله 1000*4 هر 15 روز یکبار 1000*2 هر 20 روز یکبار
گلهای پیازی ماندنی 1000*3 هر 15 روز یکبار 1000*3 هر 20 روز یکبار
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...