روغن ولک زمستانه

روغن امولسیون شونده پرتو نار.
40,000
نام محصول نام آفت مقدار و زمان مصرف سموم قابل اختلاط
مرکبات کنه قرمز مرکبات و کنه زرد شرقی مرکبات ، انواع بالشتک ها- شپشک آردآلود- شپشک نرم تن - شپشک استرالیایی - شپشک ستاره ای - سپردار - سپردار قهوه ای 1/5 درصد روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان_ 0.5-1 درصد همراه با سموم توصیه شده سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده
درختان میوه سردسیری کنه قرمز اروپایی - شپشک آسیایی - شپشک واوی- شپشک گوجه - شپشک سفید هلو - شپشک نرم تن- سپردار بنفش - پسیل گلابی - مینوز لکه گرد سیب 1-2 درصد در تناوب با کنه کش های دیگر _ 0/5 درصد روغن  _ 1-2 درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها _ 4 در هزار به محض تفریخ تخم ها . سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده
پسته شپشک واوی با نظر کارشناس با 0/5 - 1 درصد روغن به فاصله 10 تا 15 روز از سم پاشی اول _ مبارزه زمستانه همراه با یکی از سموم توصیه شده  _ با 2 درصد روغن از تورم جوانه ها تا قبل از گل سموم حشره کش توصیه شده
زیتون سپردار بنفش - شپشک سیاه - پسیل زیتون در صورت نیاز با نظر کارشناس روغن پاشی زمستانه و تابستانه انجام گیرد _ روغن پاشی زمستانه به نیزان 2 درصد . سموم حشره کش توصیه شده
درختان جنگلی و غیر مثمر سپردار سفید کاج- شپشک سفید تاغ با نظر کارشناس 1 درصد _ با نظر کارشناس 2 درصد. سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده
چای شپشک های آرد آلود - کنه قرمز پا کوتاه سموم با روغن به میزان 0/5 -1 درصد مصرف شود. سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده
خرما شپشک سفید خرما - شپشک شفاف خرما در بهار با 1 درصد روغن و در زمستان با 2-3 درصد روغن _ 1 درصد بهاره و 2-3 درصد زمستانه سموم حشره کش توصیه شده

روغن پارافین جهت مبارزه با آفات درختان میوه به خصوص مرکبات که در سمپاشی های زمستانه و تابستانه به تنهایی و یا به همراه سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده مصرف می شود.

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...