چمن اسپرت water saver

چمن اسپرت water saver مقاوم به گرما و کم آبی
چمن water saver : اسپرت
چمن : مقاوم به گرما
چمن : مقاوم به کم آبی
کیسه : 10 کیلویی
سال تولید : 2019
تولید بذر : اروپا
بسته بندی : ایتالیا
Loading...